Superphar Juridische Informatie

Wettelijke gegevens

Welkom op de officiële website van de laboratoria Superphar: www.superphar.com. De toegang tot deze website impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden. De laboratoria Superphar behouden zich het recht om deze voorwaarden om het even wanneer te wijzigen en adviseren de gebruikers dan ook om ze zeer regelmatig te raadplegen. Deze voorwaarden vormen alle akkoorden tussen de laboratoria Superphar en de gebruiker. Iedere wijziging of aanvullende inhoud die op deze website wordt opgenomen, zal aan deze voorwaarden onderworpen zijn. Sommige diensten en rubrieken worden onderworpen aan specifieke bijkomende voorwaarden.

 

Eigendom

Deze site is de exclusieve eigendom van de laboratoria Superphar.

De site wordt gehost door Vala Bleu.

 

Toegang tot de site

Uitgezonderd de verbindingskosten is de toegang tot de inhoud van deze website gratis en vereist hij geen voorafgaande inschrijving of abonnement. De laboratoria Superphar behouden zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen, zonder de gebruiker vooraf te verwittigen. De laboratoria Superphar kunnen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid oplopen.

 

Distributie van de Superphar producten.

De laboratoria Superphar verdelen hun producten uitsluitend via apotheken en via sommige websites. Elke andere vorm van verkoop van producten van Superphar – of producten die erop gelijken of identiek zijn - langs een andere distributiekanaal moet als verdacht worden beschouwd. Indien u dit soort verkoop of aanpak vaststelt of ermee wordt geconfronteerd, gelieve dan contact op te nemen met Superphar.

 

Auteursrechten

De volledige inhoud (teksten, commentaren, titels, foto's, geluiden, afbeeldingen, gegevens, tekeningen, geanimeerde sequenties met geluid, video's…) weergegeven op de site van superphar.com, evenals het concept, de vorm en de software, zijn eigendom van de laboratoria Superphar en zijn beschermd door de geldende teksten inzake het auteursrecht en meer in het algemeen inzake de onlichamelijke rechten. Alleen de elektronische kopie voor privégebruik van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door de laboratoria Superphar toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd. De laboratoria Superphar kennen aan de gebruikers van de site een persoonlijk, gericht en niet-exclusief gebruiksrecht toe van de site.

MERKEN

Merken en logo’s

De merken en/of logo’s van de laboratoria Superphar, de dochterondernemingen of derden die op deze site verschijnen, zijn merken die beschermd zijn door de maatregelen van het recht op intellectuele eigendom. Elk gebruik zonder de toestemming van de merkhouder kan namaak zijn uit hoofde van artikelen 331 s. van het Wetboek van Intellectuele Eigendom

RUIK VAN DE SITE EN ZIJN INHOUD

Gebruiksaanwijzing van de site.

De gebruiker verbindt zich ertoe zich te richten naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze site en de geldende wetgeving. De gebruiker verbindt er zich er met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen of daden die de persoonsrechten en in het algemeen de belangen van derden kunnen aantasten. Door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn alle daden verboden die de naam en/of het imago van de laboratoria Superphar kunnen bezoedelen of die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen of doen uitvallen. Zijn met name verboden: De overbrenging via e-mail of elk ander middel van inhoud met het oog op vervolging, intimidatie, laster, discriminatie, belediging of elke andere verspreiding van informatie of mening van persoonlijke aard gericht naar een of meerdere individuen of die de rechten van het individu of minderjarige gebruikers schade toebrengen. In ieder geval moet de briefwisseling hoffelijk van toon zijn en de elementaire beleefdheidsregels volgen.

AANSPRAKELIJKHEID

Verantwoordelijkheid

Binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, leveren de laboratoria Superphar de site "als dusdanig". De laboratoria Superphar verlenen geen enkele impliciete noch expliciete waarborg over de werking en/of de inhoud van de site. De laboratoria superphar zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte al dan niet commerciële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. De laboratoria Superphar bieden geen waarborg over de continuïteit, de toegang en de beschikbaarheid van de werking van de site en van de ermee samenhangende diensten. De laboratoria Superphar wijzen iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die geïmporteerd zouden worden bij het downloaden van één van de elementen van de sites waarnaar de laboratoria Superphar via hyperlinks verwijzen.

HYPERLINKS

Hyperlinks

De links naar deze site en naar andere sites moeten vooraf goedgekeurd zijn door de laboratoria Superphar. De site kan aan de gebruiker, alsook aan derden, links aanbieden naar andere sites of naar andere internetbronnen. De laboratoria Superphar oefenen geen controle uit op deze sites en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld noch enige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal beschikbaar op deze sites van derden. De laboratoria Superphar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of met het feit dat vertrouwen werd gesteld in de inhoud van de sites van derden of in de goederen en diensten beschikbaar op deze sites van derden. De gebruiker is verantwoordelijk voor en draagt alle risico's verbonden met het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de site, met name als hij vertrouwt op de opportuniteit, het nut of de volledigheid van deze inhoud. Indien een link de gebruiker naar een onwettige inhoud brengt, die in strijd is met de geldende wetgeving, dan moet de gebruiker zijn raadpleging van de betrokken website onderbreken, op gevaar af zich bloot te stellen aan de sancties die door die wetgeving voorzien zijn en de rechtsvorderingen te ondergaan. In dergelijk geval vragen de laboratoria Superphar de gebruiker om hen en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk te informeren over de automatische link naar een onwettige website.

LOGIN EN WACHTWOORD

Login en wachtwoord

Het e-mailadres en het wachtwoord die gekozen zijn door de internetgebruikers, zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De internetgebruikers verbinden zich ertoe deze identificaties niet te onthullen. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS De laboratoria Superphar verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de gegevens van persoonlijke aard die mogelijk door de internetgebruikers online worden gegeven. Alle persoonlijke informatie die de internetgebruikers zouden willen doorgeven aan de laboratoria Superphar voor het gebruik van bepaalde diensten, is onderworpen aan de voorschriften van de wet nr. 1.165 van 23/12/1993 betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens. De informatie die betrekking heeft op de internetgebruikers zijn uitsluitend bestemd voor de laboratoria Superphar. De internetgebruikers beschikken over het recht op inzage, wijziging en schrapping van deze gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, gelieve zich te richten tot:  de laboratoria Superphar.

 

Bestellingen en terugnamens

Enkel professionelen kunnen via de site bestellen, deze hebben toegang tot de site na de introductie van hun login en wachtwoord. De laboratoria Superphar verzekeren de veiligheid en vertrouwelijkheid van dit systeem. Indien door omstandigheden de terugname van een bestelling nodig is zijn de transportkosten ten laste van Superphar.